11ο Διοικητικό Συμβούλιο


Στην Αμαλιάδα σήμερα Πέμπτη 14/05/2020 και ώρα 16:00 στο ισόγειο του Μουσείου Μπελογιάννη της Αμαλιάδας, συνήλθε η ενδέκατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου με την επωνυμία Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παπαδάκου με αποκλειστικό θέμα
«Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος».
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι:
Παπαδάκος Ανδρέας
Κοτσαύτη - Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα
Χουζούρης Ιωάννης
Λιακόπουλος Ιωάννης
Λυμπέρης Ιωάννης
Παπαγεωργακόπουλος Περικλής
Σιαψάλης Νικόλαος
Με παρουσία των έξι (06) μελών του Συλλόγου, αφού διαπιστώνεται τη σύμφωνη με το Νόμο και το καταστατικό πλειοψηφία ξεκινά τη συνεδρίασή του.
Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ζητά την έγκρισή τους σχετικά με την επικείμενη υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank μεταξύ της εταιρίας και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η παραπάνω σύμβαση θα δώσει στην εταιρία τη δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
Ο κ. Πρόεδρος, επίσης, ζητά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσουν τον ίδιο κ. Ανδρέα Παπαδάκο, πρόεδρο του Σ.ΦΙ..Ν.Α. προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας την ως άνω σύμβαση, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.
Συνεπώς, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1 του Ν.4548/2018 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος winbank, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
Στον πρόεδρο κ. Ανδρέα Παπαδάκο, ο οποίος με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα winbank, θα δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της και μέχρι του ποσού των 10000 Ευρώ ανά συναλλαγή.
Ως Admin User της υπηρεσίας ορίζεται ο κ. Ανδρέας Παπαδάκος πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Αμαλιάδας, ο οποίος θα έχει δικαίωμα/δυνατότητα :
Παρακολούθησης και πρόσβασης σε όλες τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες παρακολούθησης και μεταβολής/ορισμού των φιλικών ονομασιών που έχουν οριστεί από οιονδήποτε εξουσιοδοτημένο χρήστη, πρόσβασης στο ιστορικό εγκρίσεων και στο ιστορικό εκτελεσθεισών συναλλαγών της εταιρείας. Ο Admin User θα έχει επίσης το δικαίωμα/δυνατότητα να δημιουργεί ή τροποποιεί τον κατάλογο των έμπιστων δικαιούχων για τους οποίους δεν θα εφαρμόζεται αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας πελάτη κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank web banking, σύμφωνα με τις διαδικασίες της Τράπεζας.
Προς άρση οιασδήποτε αμφισβήτησης διευκρινίζεται ότι ο άνω αναφερόμενος χρήστης, δεσμεύει έγκυρα την εταιρία για την αποδοχή και λειτουργία της Υπηρεσίας winbank alerts (των υπηρεσιών εχουσών την ιδιότητα της εγχρήματης συναλλαγής) υπό τα ανωτέρω αντιστοίχως αναφερόμενα όρια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω πρόταση του κ. Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο για το ως άνω θέμα επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό.
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση.
Υπογραφές μελών που συμμετείχαν:
Παπαδάκος Ανδρέας

Κοτσαύτη - Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα

Λιακόπουλος Ιωάννης

Χουζούρης Ιωάννης

Σιαψάλης Νικόλαος

Παπαγεωργακόπουλος Περικλής

Copyright © 2020 - Σύλλογος Φίλων Νοσοκομείου Αμαλιάδας